domingo, 13 de julio de 2008

A la Dirección de TB no le gusta el nuevo reglamento del Comité de empresa

CARTA DE LA DIRECCIÓN DE TB:

Sr. D. Saturnino Mercader

PRESIDENT DEL COMITÈ D'EMPRESA TB


Barcelona a 11 de juliol de 2008.


Mitjançant la present, la Direcció de l'Empresa acusa recepció del document denominat "Reglament del Comitè d'Empresa de Transports de Barcelona, S.A." notificat a aquesta part el dia 2 de juliol de 2008 i la còpia del qual consta amb segell d'entrada en el Departament de Treball d'igual data.


En aquest sentit, els hem de recordar que el Reglament Intern del Comitè d'Empresa pot regular aspectes del seu funcionament així com disposar de qüestions que són d'exclusiva competència. Tanmateix, no resulta legítim ni lícit que el mencionat reglament imposi a l'Empresa aspectes o qüestions relacionats amb l'acció representativa que contravenen el disposat en Conveni col·lectiu i Acords existents en matèria de garantia i drets sindicals.


En aquest sentit, els expressem la nostra disconformitat amb el mateix tan bon punt contravé el disposat en els articles 75 i 80 del Conveni col·lectiu d'Empresa per als anys 1998-2002, vigent en determinades matèries per remissió expressa del Conveni col·lectiu per als anys 2005-2008, així com els Acords assolits entre la representació de l'Empresa i la Comissió Delegada del Comitè d'Empresa entre d’altres el de data 13 de maig de 1999. Concretament l’esmenta’t reglament, modifica les següents matèries:


1) El nombre de membres de la Comissió Permanent del Comitè d'Empresa i de les diferents Comissions de Treball.


2) El caràcter no definitiu dels acords per les mencionades Comissions i


3) La forma de designació del representant dels treballadors al si del Consell d'Administració de l'Empresa, i que en cap cas correspon a l’òrgan que vostè presideix .


Per tot plegat, considerem que les mencionades modificacions, tan bon punt alteren de forma unilateral el disposat en pacte col·lectiu, no s'ajusten a la legalitat vigent, el que se'ls comunica als efectes oportuns.


Atentament

José Fernández
Relacions Laborals TB

CONTESTACIÓN:


Senyor Fenández, he rebut amb preocupació el seu missatge sobre el nou reglament del Comitè d’Empresa de TB i en sap molt greu la seva celeritat en valorar el seu contingut.


Era intenció del Comitè, com el senyor Barberà sap, mantindre una reunió amb la Direcció de l’empresa per comentar i explicar els canvis en el reglament, canvis que ja li dic no van contra el conveni en vigor, ni contra cap normativa legal.

Entenc de la seva carta la posició de la Direcció de l’empresa i que per tant no val la pena cap reunió al respecte ja que pel que sembla “tenen molt clara la seva posició”

Lamentablement la Direcció de TB entra en un camp que no és el seu i se interfereix en assumptes que no li pertocant motiu pel qual, una vegada mes, seran responsables del enrariment de les relacions laborals en la nostra empresa.

Atentament

Saturnino Mercader

President del Comitè d’Empresa de TB

No hay comentarios: