miércoles, 25 de febrero de 2009

A l’atenció del President del Comitè d’Empresa i de les Seccions sindicals electes de Transports de Barcelona, S.A.


"Mitjançant el present correu, us comuniquem pel vostre coneixement i efectes oportuns diversos temes relacionats amb el col·lectiu de conducció.

Escollida tandes de vacances 2009-2010
Adjuntem les propostes de l’Empresa relatives a les tandes de vacances del col·lectiu de conducció corresponents al període 2009-2010.
Als efectes oportuns, us concedim un termini de 5 dies, fins al proper 2 de març de 2009, perquè, si escau, realitzeu els comentaris i propostes que considereu pertinents al respecte.
Us agrairíem que, si escau, ens feu arribar les vostres propostes pel seu anàlisi abans de, com a màxim, el proper 2 de març de 2009 (aquest inclòs). Si a data 3 de març de 2009 no haguéssim rebut propostes alternatives o de modificació a les presentades per l’Empresa pel calendari d’escollida de tandes de vacances del col·lectiu de conducció corresponents al període 2009-2010 adjunts al present correu, aquest calendari serà considerat com a definitiu i es publicarà el calendari i s’iniciarà l’escollida el proper dia 5 de març del present any.
Imatges 1, 2 i 3 adalt
Nova formació CAP
Per altra banda, us fem avinent que el dia 2 de març comencem una prova pilot en matèria de la formació contínua exigida pel RD 1032/2007 de 20 de Juliol. Com sabeu, a partir de setembre del 2011 es començarà a exigir que els nostres conductors disposin del CAP (certificat d’aptitud professional). Això vol dir que el 2010 hem de començar a formar a una cinquena part de la nostra plantilla en els termes que aquest RD estableix, i la prova pilot ens ajudarà a prendre mides a nivell docent i organitzatiu.
Us adjuntem a continuació el calendari i altres temes organitzatius del que avarca aquesta prova pilot: Imatge 4 adalt

Atentament,

Marta Labata
Direcció de Persones de TB"

No hay comentarios: